������ ���������

���� ��������� ���� (1670 - 1735).
"...����, ���. ���. � ����. �������, ���������� ����� I, �������, ����. ���� - � ���������� - �������� (1717), ���.-����������� (1726). �������� �������� � �������� ������� 80 - 90-� ��. XVII �. � ���. ����� 1700 - 1721. ��������� ������. �����, ����� ����. �����. �����������. ��� ������� ����. �����. ��������� 1709 - 1715".

������� ����������������� �������.
"...�� ��� ����� �� ��������������� ����� ����� �����, ������������� � ����������, ���������� � ����������. �.�.���� ������������ ����� ���������� � ������ ���������, ���� �������������� � ��������, � ��� ������ � ������ ����� ������".

��������������� ����������������� �������.
"...��� �� ��������� ������� ���� �� ������� ����� �� ������� ������ ���� � ������� ������� ���� ���������".

��� 1709 ������������ �� ������ ��������� ������ ��� ��������, �� � ������ �������� � ���������� ����� ������: "�������� ������������ ������� ����������, ���� ����������� ��� ������������������ �������-���������� ����� ���������� ����� �������� ���������". �� ����� �� ���� ��������� ����������, ��� � ������� ����� 200 ��� ��� ��������� ���������� � ������ "�������".

"��������� ��������� ����� �����" ���� �������� ��� ���� ���������� ������� � ��������������. ������������� �� ��� ��������� �� 112 ���, � ����� ��� ��������� �� ������������� ����. ��������� "������� ���������" ����� � 1906 ����, �� �������� ������ ��������� ������� 1875 ����. � ����� ������ ������� - ������� ��������. ������������ ������ ����������� ����������� �����-������������� �������.

��������� ������� �� ���� ������ - ����������������, ���������� �������� � ���������� �������; ��������� � �������� �������� � ���� ������������ ������; � �������� ���������� ��� ��� ������������� �����, � ������� ������� �������������� �������� ������� � �������������������� ���������� �� ������ ��� (������� �� 1821-��, � ����� � �� 2000-��).

������ ������������� ����������� ������� �� ������ ������, ��� � ��������� ������� "������� ���������" ������ ��������� ����������� � ������. "���������������� ������� �� ������ ���� �� ������� ���� � �����", �.�. � ����������� �� ����������� ����� ������ �������, �����������: ��� ����� � ���� "����� ������ � ����� �������� (������)"; ��� ����� � ������ "������� ������ � �� ������ (��������) ������ (����); ��� ����� � ��������� "������ �� ������� ��������"; ��� ����� - "������� ������� (�������); ���� ����� - "���� ���������" (�������); ��� ����� - "���� ����� ��� ���� �����"; ��� ������ - "����� ������ � ��������� ���������"; ��� ���������� - "������ � ���� ������"; ��� ��������� "�������� (��������) � ����� �����"; ��� ��������� - "������� ������ � ������"; ��� �������� - "����� ��������� � ���������� (�������) �����" � �������, ��� ����� � ����� - "������ � ���� � ������ ������".

����� ���� ��� ����� ����������� � ����. �������� ����������� ������ � ����������� "�� ���� ����" - ������� ������� ����.

���, ������� ���� - 1996! - ��� ������ ���������� ��� ����� � ������, �������� �����������. ����� - ��������� ������, ������ "���� ������������". ���� - � ������ ����������, ������������, ������ �� ������ ������, � ������� �����. ����� - ����� �����, �������� ������ ������� �������, ���� ��� �����������. ���� - ������ �����, �������� ��������.

���� ���������: �����, ����, ������ - ���������, ����� - ��������, ����� - ��������, ����� �����.

���� � ����: ���� �������, �� ����, ���� ���������.

�����, �������� � ����������: ����� ������, ����� ����������, ����� ����� ������. ����: ���� �������, ������� ��, ������ � ������ ����� - ���� ������ � ���������. ����: ����� �������. �������: ���������, ��������, ��������, ������ ��������, ������ ��������� � ����� �������.

�� ������������ ������� �� 1996 ��� "������� ���������" ��������� ������� �����, �������� ������ � ������� ��������.

�� ������� ���� ��������� ���� ����� �������� � ������� (�� �������� �� �� ����� �����): 22-�� �������� ������ ������ � ���� �����. 26 � 27-�� ������� �� �������� ��������. �� 30 �������� �� 17 ������� ��� ������� ��� ����. ������� ����� ������� �� �����, ������� ����� ����� ���������� � �����. 23 ������� ������ ������ � ���� ���������, ���� � ���� ���� ������ ����, �� � ��������� ���� ������� ����� � ����� ������� � ����� ����. �� ������� ��������� ����� �� ��������� ������� ���� �������, ������� ������� � ���� �����. ������ 22-�� ������ ������ � ���� ��������. ���� � ���� ���� ����, �� �� ��������� ��� ���� ����� �� ������� ������ ���������, � �� ������ - ����.

21-�� ������� ������ ��������� � ���� ��������. ���� ��� ���� � ���������� ��������� �������� ����� - ��� ��������� ��������. ����� �� ��������� ������ ����� ���, �� �����, ����, ����, ����� ��������� ����� ��������. ���� �� �� ��������� ������� � ������ - ����� ����� � ����� ���� �����.

"������� ���������" ��� ���������� ������������� �������� ����������� ������ �� ���������. ����� ����������� ��������. �������� ���� ���� ������� ��������� �� �������� �������� �� ������� ��������. � ������ � ��������� ����������� �����������, ����������� �� ������ �����, ����� ������ ���������� �������� ������������...

"������� ���������" ���������� ���������� ��� ��������� "������ ��������������" �.�.�������.